//ચૂટણી ની તારીખ જાહેર થયા બાદ સુરત મનપા દ્વારા આદર્શ આચારસંહિતા ની 72 કલાક ની કામગીરી પૂર્ણ : રાજેન્દ્ર પટેલ નોડલ ઓફિસર

ચૂટણી ની તારીખ જાહેર થયા બાદ સુરત મનપા દ્વારા આદર્શ આચારસંહિતા ની 72 કલાક ની કામગીરી પૂર્ણ : રાજેન્દ્ર પટેલ નોડલ ઓફિસર